ระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(CheQA-DMS: CheQA Document Management System)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผู้บริหารระบบ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. ๑๑๓๕
ผู้พัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๑๐๔๑